O nas

Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Przedszkole Montessori Dzieci Świata – filozofia naszej placówki oparta jest na ponadczasowej, znanej na całym świecie, opartej na ponad stuletniej tradycji idei edukacji i wychowania stworzonej przez Marię Montessori.

Wspieramy dzieci w naturalnym poznawaniu, odkrywaniu i zdobywaniu doświadczenia w otaczającym ich świecie poprzez indywidualną pracę z bogatym materiałem rozwojowym Montessori.

Wierzymy, że: każde dziecko potrafi samo dokonać wyboru, ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeżeli jest zainteresowane tym, co robi, lubi porządek i sensowne zajęcia.

Pracujemy w małych, mieszanych wiekowo grupach, wspierając naturalny rozwój cech społecznych.

Tworzymy bezpieczne i przytulne środowisko wychowawcze, które jest punktem do eksploracji dalszego otoczenia.

Przedszkole Montessori Dzieci Świata
Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Pragniemy otworzyć przed dzieckiem świat i pokazać mu jego różnorodność i piękno. Celem naszej pracy jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości i chęci wejścia w ten świat, poprzez stworzenie możliwości kontaktu z językiem angielskim, pokazanie i uwrażliwienie dziecka na otoczenie.

Stąd też nazwa Przedszkole Montessori Dzieci Świata. Chcemy z dziećmi „podróżować” przez kontynenty, kultury i religie i wierzymy, że w naszym przedszkolu każde dziecko znajdzie dla siebie miejsce.


Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Maria Montessori urodziła się 31.08.1870 roku we Włoszech w miejscowości Chiarawalle. Pokonując wiele trudności w 1896 roku z wybitnymi wynikami jako pierwsza kobieta we Włoszech ukończyła studia medyczne

Następnie rozpoczęła pracę naukową poświęconą dzieciom z upośledzeniem umysłowym. Wstrząśnięta sytuacją dzieci w szpitalach psychiatrycznych, postanowiła przywrócić im chęć do życia. Wkrótce doprowadziła do otwarcia w Rzymie instytut dla dzieci upośledzonych umysłowo. Wspaniałe wyniki zachęciły ją do kontynuowania pracy nie tylko z dziećmi upośledzonymi, ale i zdrowymi.

Następnie Maria objęła posadę dyrektora w rzymskim przedszkolu Casa dei Bambini, gdzie uczęszczało 60 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Otoczenie tak zostało zorganizowane przez badaczkę, aby dzieci mogły same wybierać, czym chcą się w danej chwili zająć. Obserwując rozwój dzieci, ich zainteresowanie materiałami edukacyjnymi z czasem powiększała ilość narzędzi. edukacyjnymi z czasem powiększała ilość narzędzi.

Trudności życia codziennego

Maria Montessori ograniczyła działanie nauczyciela, szła za dziećmi ich potrzebami, zalecała, żeby nie narzucać dzieciom zabawy, nie przeszkadzać w pracy, które same sobie wybiorą. Mimo, iż przedszkole znajdowało się w dzielnicy o wysokiej przestępczości, badaczce udało się stworzyć środowisko, w którym nawet najbardziej nadpobudliwe i głośne dzieci potrafiły skupić się na powierzanych im zadaniach i współpracować w grupie. Wieść o tym osiągnięciu rozniosła się po świecie, a Montessori stała się rozpoznawalna. Co umożliwiło jej rozpoczęcie kształcenia nauczycieli w różnych zakątkach świata. W roku 1909 opublikowano jej pierwszą książkę pt. „Metoda Montessori”, a w 1929 powstało Assocjatio Montessori Internationale (AMI) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które zajmuje się kształceniem nauczycieli wg metod Marii Montessori.

Sytuacja polityczna zmusiła Marię do opuszczenia ojczyzny i przeniesienia siędę Hiszpanii. W 1934 roku odbył się ostatni międzynarodowy kongres Montessori, w którym uczestniczył min. szwajcarski psycholog Jean Piaget, znany dzięki swojej teorii rozwoju psychologicznego. Po powrocie z kongresu stanął on na czele związku Montessori. Jego myśl była bliska pedagogice Montessori. Tak jak ona, podkreślał ogromne znaczenie otoczenia, zwracał uwagę na różne etapy rozwoju dziecka i na okresy szczególnej wrażliwości (tzw. wrażliwe fazy), w trakcie których dziecko jest najbardziej podatne na zdobywanie konkretnej wiedzy.

Maria Montessori interesowała się zajęciami praktycznymi, podczas gdy Piaget poświęcał swój czas na badania naukowe i rozważanie teoretyczne.

Ponowna ucieczka

Wojna domowa w Hiszpanii zmusiła Montessori do ponownej ucieczki, najpierw do Anglii, a potem do Holandii. Podczas pierwszych lat po wojnie wiele podróżowała, wygłaszając odczyty w różnych częściach świata. Nawiązywała kontakty ze znanymi ludźmi, m. in. Mahatmą Gandhim i Zygmuntem Freudem. Ostatnie lata życia spędziła ze swoją rodziną w Holandii. Maria Montessori zmarła w 1953 roku, przeżywszy 82 lata. Faszyzm, dwie wojny światowe, wojna domowa w Hiszpanii, internowanie przez 5 lat w Indiach boleśnie ją doświadczyły i utwierdziły w przekonaniu, że człowiek musi się zmienić, że pokój i wspólnotę należy kształtować od najmłodszych lat. Maria Montessori była wielokrotnie nominowana do Nagrody Nobla.

*(K. S. Wennerstrom, M. B.Smeds, Pedagogika Montessori w przedszkolu i w szkole.)


Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Dziecko wychowane w duchu pedagogiki Marii Montessori będzie w przyszłości osobą samodzielną, odpowiedzialną za siebie i świat, pracowitą. Rozwój każdego dziecka dokonuje się według indywidualnego „planu rozwoju”. Dlatego nie można z góry stworzyć systemu wychowawczego i dydaktycznego bez uwzględnienia indywidualnych cech dziecka.

Rozwój dziecka dokonuje się etapami. Są one wspólne dla wszystkich ludzi, jednak u każdego mają różny stopień nasilenia, charakter i czas trwania. Są to tzw. wrażliwe fazy. Jest to czas kiedy dziecko jest szczególnie zainteresowane i chętne do poznania nowej umiejętności lub wiedzy. Największe możliwości poznawcze są wtedy, gdy wystąpi u dziecka zjawisko „polaryzacji uwagi”. Jest to długotrwała koncentracja na danej czynności. Dziecko uczy się wtedy chętnie, łatwo i bez wysiłku. Następstwem zjawiska polaryzacji uwagi jest „normalizacja”. Jest to stan psychicznej równowagi i harmonii. „Znormalizowane” dziecko jest spokojne, opanowane, wierzy w swoje możliwości, staje się odpowiedzialne za swoje czyny, coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. To właśnie normalizacja jest głównym celem rozwoju i wychowania dziecka.

Wychowanie metodą M. Montessori ma charakter pośredni. Nauczyciel ma za zadanie tak zorganizować otoczenie, by wesprzeć indywidualny rozwój dziecka.

Dzieci w przedszkolu przebywają w grupach mieszanych wiekowo. Zaletami takiego rozwiązania jest szybsza i skuteczniejsza edukacja społeczna. Dzieci starsze wykazują naturalne zaangażowanie i opiekuńczość nad młodszymi (dzielenie się doświadczeniem). Dzieci bardzo szybko dostrzegają zróżnicowanie potrzeb i zasad współżycia. W takich grupach następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowoprzyjętych.

Materiał Montessori

Materiał montessoriański tworzy logicznie uporządkowaną całość programową i podzielony jest na kilka działów, które odpowiadają pojawiającym się w tym wieku „wrażliwym fazom”. Fazy te zostały przez doktor Montessori sprecyzowane, nazwane i ujęte w ramy czasowe. W ten sposób badaczka wyłoniła fazę na porządek, ruch, małe przedmioty, wdzięk i grzeczność, doskonalenie zmysłów, naukę pisania, naukę czytania, relacje przestrzenne, muzykę i matematykę. W odkryciu tym zawierał się jednak bardzo znaczący element, otóż dziecko przeżywało wrażliwe fazy w sposób indywidualny, niepozwalający nauczycielowi przewidzieć momentu, w którym to następuje. M. Montessori przeprowadzając kolejne badania i eksperymenty wyszła więc z założenia, iż to dziecko powinno samo decydować w jakim czasie i z jakich pomocy chce korzystać wiedzione swoim wewnętrznym, instynktownym głosem.

Konkluzją tego odkrycia było przygotowane przez Marię Montessori specjalnie przygotowanego otoczenia podzielonego na sprecyzowane działy a te wypełnione szeregiem pomocy będącymi w sposób absolutny dostępne dla dzieci.

 • Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego – efektem pracy z tym materiałem jest wykształcenie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego działania, zdobycie konkretnych umiejętności np.: zawiązywania butów, ubierania się, składania serwet, sprzątania, przygotowywania stołu do spożycia posiłku i posprzątanie po nim i innych czynności samoobsługowych oraz umiejętności współdziałania w grupie.
Przedszkole Montessori Dzieci Świata
 • Kształcenie zmysłów– materiał ten wprowadza dziecko w świat pojęć, wymiarów, brył, powierzchni. Uczy rozróżniania barw, smaków, zapachów, dźwięków, a więc kształci poszczególne zmysły
Przedszkole Montessori Dzieci Świata
 • Edukacja językowa– materiał wprowadza dziecko w sztukę pisania, czytania, pomaga w rozwoju mowy u dziecka
Przedszkole Montessori Dzieci Świata
 • Edukacja matematyczna– pozwala dziecku w sposób przystępny, na konkretach przejść przez skomplikowany świat liczb i działań matematycznych
Przedszkole Montessori Dzieci Świata
 • Wychowanie kosmiczne (nauka o wszechświecie) – dziecko poznaje świat przyrody, zasady w nim rządzące, uczy się jak chronić środowisko w którym żyje
Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Praca indywidualna – Dzieci pracują swoim tempem, a nauczyciel podąża za nimi, nie przeszkadza

Samodzielność– Dzieci mają prawo wybrać miejsce i formę pracy, zachowując pewne obowiązujące w przedszkolu reguły. W ten sposób dzieci uczą się oceny swoich umiejętności

Dzieci w grupie są zróżnicowane wiekowo– Uczą się życia w zależności między sobą, obowiązujących reguł społecznych oraz przestrzegania zasad „nie niszcz”, „nie rań”, „nie przeszkadzaj”

Porządek – Dzieci uczą się pilnować porządku w swoim otoczeniu, ale też w swoim działaniu

Lekcja ciszy – Dzieci uczą się współpracować ze sobą biorąc udział w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych, które odbywają się w przyciszonej atmosferze

Koncentracja – Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań

Praca z materiałem Montessori – Prezentacja dokonana przez nauczyciela oraz zachęcanie do posługiwania się tym materiałem zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dydaktycznym Maria Montessori – włoska lekarka i pedagog dzięki swoim wieloletnim obserwacjom stworzyła metodę wychowawczą kładącą nacisk na swobodny rozwój dzieci. Metoda oparta jest na spostrzeżeniach, że dziecko:

 • potrafi samo dokonać wyboru;
 • ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeśli jest zainteresowane tym co robi;
 • lubi powtarzać ćwiczenia;
 • nie domaga się nagród;
 • lubi porządek i sensowne zajęcia;
 • poczucie godności wzrasta u dziecka, kiedy ma możliwość wybrania zajęcia i wykonania go we właściwym dla siebie czasie;

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko samo wybiera, z jakich materiałów, pomocy chce skorzystać. Naszą rolą jest motywowanie i wskazywanie ścieżek rozwoju, jednak to przede wszystkim dziecko ma być aktywne. Jasne i konsekwentnie przestrzegane zasady (np. dbanie o porządek) zapewniają dziecku bezpieczeństwo i poczucie sensu.

Pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo. Przebywanie w grupie dzieci w różnym wieku sprzyja rozwojowi społecznemu: starsze dzieci uczą się pomagać młodszym, a młodsze dzięki towarzystwu starszych szybciej się usamodzielniają. Program jest zindywidualizowany, ponieważ każde z dzieci rozwija się w nieco innym tempie.

Program układamy tak, by dzieci uzyskiwały wiedzę we właściwym dla siebie czasie (nie za wcześnie i nie za późno). W osiągnięciu tego celu pomagają nam materiały dydaktyczne zaprojektowane zgodnie z zasadą, że dziecko uczy się całym ciałem. Przedstawiła ją Maria Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Przyjęła, że dziecko powinno rozwijać się motorycznie, sensorycznie, emocjonalnie, intelektualnie i duchowo. Materiały w sali umieszczone są tak, aby każde dziecko mogło z nich samodzielnie korzystać (brać, przenosić, odkładać na miejsce).

Nasz sposób myślenia o dzieciach, ich możliwościach i rozwoju dobrze oddaje opowieść Marii Montessori:

„Pozwólcie, że skupimy się teraz na dziecku w wieku około 2 lat i jego potrzebie chodzenia. Taka potrzeba jest dla niego zupełnie naturalna, ponieważ musi ono przygotować się do bycia dorosłym więc musi zbudować w sobie wszystkie potrzebne ku temu zdolności. Dziecko w wieku 2 lat jest całkiem zdolne, by przejść 2– 3 kilometry, a także wspinać się, jeśli dobrze się do tego nastawi.

Najbardziej podobają mu się te najtrudniejsze do przejścia etapy. Musimy pamiętać, że dziecięcy pomysł na chodzenie jest zupełnie inny od naszego. Nasze wyobrażenie, że długie spacery przewyższają jego zdolności bierze się stąd, że chcielibyśmy, by chodziło w naszym tempie. Jest to pomysł tak niedorzeczny jak to, że my dorośli moglibyśmy dotrzymać kroku koniowi. Widząc nas bez dechu, koń mógłby wtedy powiedzieć (jak często mówimy do dziecka): Oj, nie dobrze. Wskakuj lepiej na mój grzbiet i dostaniemy się tam razem. Jednak dziecko nie próbuje ‘dostać się tam’. Wszystko czego chce to po prostu iść. A ponieważ jego nogi są krótsze od naszych, nie możemy zmuszać go, by próbowało za nami nadążyć. To my musimy iść w jego tempie.”

Maria Montessori
Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Przedszkole Montessori Dzieci Świata realizuje powyższe założenie.


Przedszkole Mogilany Montessori

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI „DZIECI ŚWIATA” W Mogilanach

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

§1

 • Niepubliczne Przedszkole Montessori „Dzieci Świata”, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem niepublicznym, które prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Siedziba Przedszkola znajduje się w Mogilanach (32-031) przy ulicy ul. Słowiańskiej 3/22
 • Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna – Marta Grzesik, zamieszkała na ul. Sportowej 44, 32-040 Świątniki Górne, na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych Wójta Gminy Mogilany pod numerem 7 z dnia 25.07.2017
 • 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty

§2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola Montessori „Dzieci Świata” w Mogilanach
 • Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Dzieci Świata” w Mogilanach na podstawie umowy o prace lub wykonujących pracę na podstawie innych form zatrudnienia
 • Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Montessori „Dzieci Świata” w Mogilanach
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 • Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w § 1 pkt 3
 • 6) Asystencie nauczyciela (pomocy nauczyciela) należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na tym stanowisku w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Dzieci Świata” w Mogilanach

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§3

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z dziećmi, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, koncepcję pedagogiki Marii Montessori oraz inne zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem

§4

 • Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji
 • Do zadań Przedszkola należy:
  • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju
  • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa
  • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych
  • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony
  • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
  • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie
  • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki
  • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka
  • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy
  • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka
  • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju
  • Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju
  • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole
  • Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

§5

 • Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w opraciu o zatwierdzony przez Dyrektora Program wychowania przedszkolnego
 • Podstawową metodą pracy z dziećmi w przedszkolu są zasad pedagogiki M. Montessori, co oznacza, że w czasie przeznaczonym na pracę własną z materiałem Montessori o wyborze miejsca, czasu i przedmiotu pracy decyduje dziecko
 • W przedszkolu stosowane są inne metody i formy pracy dostosowane odpowiednio do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka

§6

Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez:

 • rozpoznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
 • wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych oraz trudności wychowawczych i zapobieganie ich rozwojowi
 • kierowanie na badanie psychologiczno-pedagogiczne
 • pomoc rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych
 • wdrażanie do procesu edukacyjnego i wychowawczego zaleceń, wskazań specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • prowadzenie zajęć stymulujących i kompensacyjno-wyrównawczych
 • organizowanie konsultacji i warsztatów prowadzonych przez specjalistów
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci
 • współpraca ze specjalistami w celu monitorowania i ewaluowania efektów podejmowanych działań
 • dyrektor przedszkola po rozpoznaniu potrzeb w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej może podjąć decyzję o zatrudnieniu nauczyciela dodatkowego

§7

 • Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad
  • wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela
  • dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej
  • podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów
  • sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny
  • w Przedszkolu zapewnione są warunki i regulacje wymagane odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji placówki oświatowej tego typu i przepisów BHP
 • Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez
  • wdrażanie do dbałości o higienę osobistą
  • przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa
  • zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą
  • respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety
  • przestrzeganie przez rodziców i nauczycieli zasad postępowania z dzieckiem chorym
 • W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci

Rozdział 3

Organy Przedszkola Montessori Dzieci Świata

§8

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor

§9

 • Dyrektor jest przedstawicielem Przedszkola na zewnątrz oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola
 • Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  • kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz
  • organizuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
  • dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole
  • w razie potrzeby we współpracy z uczelnią wyższą umożliwia studentom odbywanie praktyk pedagogicznych
  • stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola
  • wydaje decyzje administracyjne w sprawie
   • przyjęcia dziecka do Przedszkola i skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
   • nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
  • dokonuje oceny pracy nauczyciela
  • dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola
 • Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • wychowawczo – dydaktyczny poziom Przedszkola
  • realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole
  • tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
  • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków pracy
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z nauczycielami zatrudnionymi w Przedszkolu oraz rodzicami
 • Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie
 • Funkcję dyrektora pełni organ prowadzący przedszkole na podstawie jednostronnego aktu powołania
 • Dyrektor może wyznaczyć spośród nauczycieli wicedyrektora, którego zakres obowiązków będzie uregulowany w Aneksie do Umowy o pracę

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola Montessori Dzieci Świata

§10

 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny (liczony od 1 września do 31 sierpnia) z wyjątkiem przerw wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej, świąt państwowych, przerwy wakacyjnej (wynikającej z konieczności okresowych remontów pomieszczeń Przedszkola oraz umożliwienia nauczycielom wykorzystania urlopu wypoczunkowego) oraz dodatkowych dni ustalonych przez organ prowadzący
 • Przedszkole jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia lub wydłużenia godzin pracy Przedszkola po uzgodnieniu z rodzicami
 • W okresie wakacji, ferii zimowych oraz przerw świątecznych Przedszkole pracuje w godz. 7.00 – 16.00
 • Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
 • Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców

§11

 • Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut
 • Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z uwzględnieniem, że:
  • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut

§12

 • Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia
 • Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 20.

§13

 • Dziecko powinno być przyprowadzane do i odbierane z Przedszkola przez rodziców, lub opiekunów prawnych, lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku
 • Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica
 • Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczyciela
 • Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa
 • W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.00 rozpoczyna się opieka ponadwymiarowa, której koszt wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Rodzic jest zobowiązany podpisać w takiej sytuacji potwierdzenie odbioru dziecka po zamknięciu Przedszkola.
 • W przypadku spóźnienia rodzica przekraczającego pół godziny Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora
 • W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w ust. 6, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji
 • Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym
 • Kwestie punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola reguluje Regulamin bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Przedszkola Montessori „Dzieci Świata”.

§14

 • W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz podawać farmaceutyków, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola
 • W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców

§15

 • W Przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom
 • W każdej grupie może być zatrudniona pomoc nauczyciela (asystent nauczyciela), który współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi
 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowanym jest do potrzeb i możliwości dzieci
 • Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery i wycieczki).
 • W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz ewentualnie pomoc nauczyciela i rodzice, starając się zachować liczbę opiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 10 dzieci
 • Każda wycieczka i wyjście poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola
 • Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z trzydniowym wyprzedzeniem
 • Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa „Regulamin wycieczek w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Dzieci Świata”.

§16

 • Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli:
  • nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci
  • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci
  • dzieci w trakcie pobytu w Przedszkolu oraz poza budynkiem Przedszkola są zawsze pod stałą opieką nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel musi w uzasadnionej sytuacji opuścić dzieci, pozostawia je pod opieką pomocy wychowawczej lub innej upoważnionej osoby dorosłej
  • W przypadku regularnych zajęć odbywających się poza terenem przedszkola, dzieci uczestniczą w nich na podstawie odrębnej zgody rodziców i pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia
 • Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swoja grupę przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu

§17

 • W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości).
 • Realizacja podstawy programowej, w oparciu o dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego odbywa się przez minumim 5 h pracy Przedszkola z uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia
 • Przebieg zajęć przeprowadzonych w Przedszkolu udokumentowany jest w dziennikach zajęć

§18

 • Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, obiad z podwieczorkiem oraz napoje ciepłe i zimne
 • Usługi oraz wyżywienie w przedszkolu świadczone są odpłatnie
 • Istnieje możliwość korzystania przez Pracowników Przedszkola z wyżywienia po uiszczeniu przez pracownika opłaty za posiłek chyba, że organ prowadzący ustali inaczej

§19

 • Koszty działalności przedszkola pokrywane są z następujących środków
  • Opłaty rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola
  • Dotacji z budżetu Gminy Mogilany w wysokości określonej przepisami ustawy o systemie oświaty (prawo oświatowe).
  • Darowizn na rzecz Przedszkola
  • Środków pozyskanych z programów i funduszy celowych, pozyskanych przez Przedszkole lub organ prowadzący na rzecz Przedszkola
  • Środków organu prowadzącego
 • Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów dziecka
 • Dzienna stawka żywieniowa dziecka ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola

§20

Zasady odpłatności za Przedszkole reguluje Umowa przyjęcia dziecka do Przedszkola na dany rok szkolny.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola Montessori Dzieci Świata

§21

 • W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, asystenci nauczyciela i inni pracownicy Przedszkola.
 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Kodeks Pracy i Karty Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego
 • Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu Pracy

§22

 • Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy
 • Zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć
 • Przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu
 • Zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku
 • Monitorowanie i zgłaszanie Dyrektorowi Przedszkola wszystkie zauważone usterki w budynku oraz wyposażeniu Przedszkola mogące zagrozić bezpieczeństwu dzieci
 • Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela

§23

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy

 • systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają
 • informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju

§24

 • Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o wytyczne podstawy programowej, wybranego programu oraz programu edukacji dzieci w wieku 2,5 do 6 lat Marii Montessori
  • prowadzenie obserwacji postępów dziecka, diagnozy
  • dostosowywanie bieżącej pracy do potrzeb dziecka
 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji wymienionych wyżej zadań

§25

 • Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
 • Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne
 • Diagnoza i obserwacje dziecka stanowią podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia
 • W przypadku objęcia dziecka wsparciem pedagogiczno-psychologicznym, czy lekarskim uzyskuje od rodziców niezbędne informacje, koniecznego do funkcjonowania dziecka w przedszkolu

§26

 • Do zakresu zadań asystentów nauczycieli i innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy
  • przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych
  • właściwe reagowania na zauważone ryzykowane zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcę i Dyrektora
  • wspieranie nauczycieli w czynnościach opiekuńczych i porządkowych

Rozdział 6

Dzieci Przedszkola Montessori Dzieci Świata

§27

 • Dzieci w Przedszkolu mają prawo do
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
  • szacunku dla wszystkich swoich potrzeb i poszanowania własności
  • partnerskiej rozmowy na każdy temat, komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia
  • doświadczenia konsekwencji własnego zachowania
 • Dziecko w Przedszkolu obowiązane jest do
  • przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego
  • stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej

§28

Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku

 • Rodzice mają prawo do
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
  • znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego
  • ochrony danych osobowych
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola
 • Rodzice obowiązani są do
  • przestrzegania niniejszego statutu oraz pozostałych regulacji wewnętrznych
  • regularnego kontaktowania się z nauczycielem
  • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu
  • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  • przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)
  • natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
  • usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie
 • W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do Przedszkola Montessori Dzieci Świata

§29

 • Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Dyrektor na podstawie rozmowy z rodzicami dziecka, wypełnienia przez rodzica Karty Zgłoszenia, podpisania Umowy o przyjęcia dziecka do Przedszkola oraz wpłaty wpisowego
 • Podpisanie Umowy przyjęcia dziecka do Przedszkola jest równoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących w Przedszkolu oraz aktów regulujących działalność Przedszkola
 • Zapisy dokonywane są przez cały rok szkolny w ramach wolnych miejsc

§30

Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola, na podstawie decyzji Dyrektora, jeśli

 • Rodzice lub opiekunowie dziecka zalegają z opłatami za Przedszkole za jeden miesiąc i nie ma woli rozwiązania tej sytuacji mimo wskazania dodatkowe terminu i formy uregulowania zadłużenia
 • Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola lub wychowawców
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w Przedszkolu

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§31

 • Regulaminy określające działalność organów Przedszkola, jak również wynikające z zadań Przedszkola , nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również z innymi przepisami prawa
 • Nadawanie nowego Statutu Przedszkola lub dokonywanie zmiany Statutu Przedszkola jest uprawnieniem osoby prowadzącej
 • Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Przedszkola opracowuje ujednolicony tekst Statutu Przedszkola oraz przesyła go właściwym organom
 • Statut w obowiązującym brzmieniu jest dostępny do wglądu wszystkim rodzicom oraz na wniosek wszystkim innym zainteresowanym
 • Statut wchodzi w życie z dniem 23.03.2018

W sekcji O nas znajdziemy ogólne informacje o naszej placówce. Z działu O Metodzie dowiemy się, kim była Maria Montessori oraz kim jest dziecko w systemie Montessori, czym jest polaryzacja uwagi, normalizacja i fazy wrażliwe oraz jak wygląda przygotowane otoczenie. W dziale Organizacja znajdują się informacje o naszym programie, planie dnia, zajęciach dodatkowych i wyżywieniu. W zakładce Rekrutacja poznamy proces rekrutacji. Więcej opinie o naszym przedszkolu można znaleźć zarówno na profilu Facebook jak i w Google Maps.